Podmienky používania web portálu

Podmienky používania webovej stránky

www.kartaprevas.sk

platné od 1.10.2018

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na doméne kartaprevas.sk (ďalej len „Webová stránka“) je spoločnosť TERNO real estate s.r.o., so sídlom Bratská 3, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 020 188, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 107153/B (ďalej len „TERNO“).

1.2 Spoločnosť TERNO vydáva tieto podmienky používania Webovej stránky upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ňou a návštevníkmi Webovej stránky (ďalej jednotlivo len „návštevník“).

1.3 Prístupom na Webovú stránku a následným prehliadaním jej obsahu návštevník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami používania Webovej stránky, porozumel im a súhlasí s ich dodržiavaním.

2. Obsah a použitie Webovej stránky

2.1 Prístup k Webovej stránke a jej používanie návštevníkom je bezplatné. Návštevník nesie vlastné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na Webov stránku, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k Webovej stránke pristupuje, a náklady na internetové pripojenie.

2.2 Obsah Webovej stránky je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ, spoločnosť TERNO (ďalej spoločne len „Obsah“).

2.3 Obsah je chránený autorským právom spoločnosti TERNO alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.4 Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich Obsah nenesie spoločnosť TERNO žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť TERNO rovnako nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže návštevníkovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo použitia neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií tvoriacich Obsah.

2.5 Návštevník berie na vedomie a súhlasí, že Obsah Webovej stránky nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť Obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia spoločnosti TERNO, ktorá si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti Obsahu Webovej stránky

2.6 Kliknutím na niektoré odkazy umiestnené na Webovej stránke môže dôjsť k opusteniu portálu a presmerovaniu návštevníka na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú spoločnosťou TERNO nijako kontrolované a spoločnosť TERNO nie je zodpovedná za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže návštevníkovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania

3. Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

3.1 Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov tejto Webovej stránky (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva spoločnosť TERNO (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

A. Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na Webovej stránke Prevádzkovateľa

3.2 Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú:

(i) meno a priezvisko,

(ii) užívateľské meno, a

(iii) emailová adresa.

3.3 Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi môže poskytovať služby spočívajúce v zaistení riadnej prevádzky Webovej stránky, vrátane zaistenia funkčnosti užívateľských účtov, pri ktorých môže prísť do styku s osobnými údajmi (ďalej len „Sprostredkovateľ“).

3.4 Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností pri poskytovaní služieb spojených s prevádzkou užívateľského účtu, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.

3.5 Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľským účtom, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

3.6 Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, ani tretím osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.

B. Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

3.7 Osobným údajom Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (ďalej len „Newsletter“), je:

(i) emailová adresa Dotknutej osoby.

3.8 Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého Newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľ uvedenú v Newsletteri.

3.9 Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie Newsletteru Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

3.10 Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, ani tretím osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

C. Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky v rámci e-shopu umiestneného na Webovej stránke

3.11 Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku (prostredníctvom Webovej stránky) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú:

(i) meno a priezvisko,

(ii) užívateľské meno, a

(iii) emailová adresa.

3.12 Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy uzatvorenej na diaľku, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

3.13 Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach a zákona o účtovníctve.

3.14 Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, ani tretím osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

4. Poučenie o právach Dotknutej osoby

4.1 Dotknutá osoba má predovšetkým práva podľa ustanovení § 21, § 22, § 23, § 24 § 26 a § 27 Zákona.

4.2 Právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti TERNO potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak spoločnosť TERNO takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona.

4.3 Právo na opravu osobných údajov (§ 22 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť TERNO bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4.4 Právo na výmaz osobných údajov (§ 23 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť TERNO bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a)  Zákona alebo § 16 ods. 2 písm. a) Zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 Zákona,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona.

4.5 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť TERNO obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti TERNO overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) spoločnosť TERNO už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti TERNO prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

4.6 Právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti TERNO, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

4.7 Právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 Zákona)

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) Zákona alebo písm. f) Zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Spoločnosť TERNO nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, spoločnosť TERNO ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

4.8 Právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona (§ 100 Zákona)

Dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom alebo Nariadením je oprávnená podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 Zákona.

Vzor návrhu na začatie konania podľa § 100 Zákona je uverejnený na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Tieto podmienky používania Webovej stránky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.10.2018

5.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Spoločnosť TERNO sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

5.3 Aktuálne platné znenie podmienok používania Webovej stránky sa môže líšiť od pôvodných podmienok používania. Je v záujme každého návštevníka informovať sa o zmenách a aktuálnom znení podmienok používania Webovej stránky.

5.4 Právne vzťahy medzi spoločnosťou TERNO a návštevníkom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.